dot dot
พรบ. สิ่งที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมีไว้

พรบ. หรือ การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ

ทำไมกฏหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยตามพ.ร.บ.

     การที่รัฐออกกฏหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
  • เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับการรักษาผู้ประสบภัยจากรถ
  • เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

รถประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

  • รถที่ต้องทำประกันภัยตามพ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ
  • ดังนั้น การที่มีรถบางประเภทซึ่งกรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.

ใครมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. / โทษการไม่ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

  • ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. ได้แก่ เจ้าของรถผู้ครอบครองในฐานนะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ
  • การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

  • ผู้ประสบภัย อันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ. นี้
  • ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต


พรบ.รถเก๋งarticle

พรบ.รถเก๋ง

บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ราคา 600 บาท

พรบ.รถกระบะarticle

พรบ.รถกระบะ

บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ราคา 900 บาท

พรบ.รถตู้article

พรบ.รถตู้

บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ราคา 1,100 บาท

หน้า 1/1
1
[Go to top]dot
dot
Copyright © 2012 All Rights Reserved.

สำนักงานนายหน้าประกันภัย วีแคร์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
โทรศัพท์. 02-8112280, 081-7000170, 089-4797799 โทรสาร. 02-8112280 เวลาทำการ. จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 17.30 น.)
Email. info@wecareinsure.com Website. www.wecareinsure.com